ท่านได้ทำการสมัครงานเรียบร้อยแล้ว

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งข้อมูลการสมัคร ไปยัง E-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

©2017 Internet Thailand Public Company Limited

  • ประวัติส่วนตัว
  • ประวัติเพิ่มเติม
  • ความสามารถและทักษะ
  • บุคคลอ้างอิง
  • ยืนยันข้อมูล
ตำแหน่งที่สมัคร 1 Position 1 *
ตำแหน่งที่สมัคร 2 Position 2 *
เงินเดือนที่ต้องการ
Expected Salary
- *
รูปประจำตัว Profile image
{{item.file.name | limitTo:28}}

ประวัติส่วนตัว / Personal

คำนำหน้า *
ชื่อ (ไทย) *
นามสกุล (ไทย) *
ชื่อเล่น (ไทย) *
Name title *
Name *
Surname *
Nickname
วันเกิด Date of Birth *
สถานที่เกิด Place of birth
จังหวัดเกิด Provice of birth
ประเทศเกิด Country of birth
อายุ *
Age
{{calculateAge(p1_birthday)}}
ปี
Years old
ส่วนสูง
Height
ซม.
cm
น้ำหนัก
Weight
กก.
kg
หมู่เลือด
Blood Group
สัญชาติ Nationality *
ศาสนา Religion
เลขบัตรประชาชน I.D. Card No. *
วันออกบัตร Issue date *
วันหมดอายุ Expiry date *
สถานภาพการสมรส Marrried Status
โสด Single
สมรส Married
หย่าร้าง Divorce
จำนวนบุตร
No. of Children
คน
จำนวนบุตรที่กำลังศึกษา
How many childern are studying
คน
สถานภาพทางทหาร
Military Service
ได้รับการยกเว้น
Exempted
ศึกษาวิชาทหาร
Military Studies
ผ่านการเกณฑ์ทหาร
Discharged
อื่นๆ
Others

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน / REGISTERED ADDRESS

บ้านเลขที่ Address *
ถนน/ซอย Street
จังหวัด Province *
อำเภอ/เขต District *
ตำบล/แขวง Sub-district
รหัสไปรษณีย์ Postal code *
โทรศัพท์ Telephone *
โทรสาร Fax

ที่อยู่ปัจจุบัน / PRESENT ADDRESS

ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ตามบัตรประชาชน Copy all field from Registered Address
บ้านเลขที่ Address *
ถนน/ซอย Street
จังหวัด Province *
อำเภอ/เขต District *
ตำบล/แขวง Sub-district
รหัสไปรษณีย์ Postal code *
โทรศัพท์ Telephone *
โทรสาร Fax
โทรศัพท์ที่ทำงานปัจจุบัน Office Tel.
โทรศัพท์เคลื่อนที่ Mobile *
E-mail *

บุคคลที่ให้ติดต่อได้โดยตรงกรณีฉุกเฉิน / EMERGENCY CONTACT

บุคคลที่ให้ติดต่อได้โดยตรงกรณีฉุกเฉิน Fullname *
ความสัมพันธ์ Relationship *
โทรศัพท์ Telephone *
ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ตามบัตรประชาชน Copy all field from Registered Address
สถานที่ติดต่อ Address *

ประวัติครอบครัว / Family Background

บิดา

Father
คำนำหน้า Name title *
ชื่อ Name *
นามสกุล Surname *
อาชีพ Job *
โทรศัพท์ Telephone *
โทรสาร Fax
ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ตามบัตรประชาชน Copy all field from Registered Address
สถานที่ติดต่อ Address

มารดา

Mother
คำนำหน้า Name title *
ชื่อ Name *
นามสกุล Surname *
อาชีพ Job *
โทรศัพท์ Telephone *
โทรสาร Fax
ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ตามบัตรประชาชน Copy all field from Registered Address
สถานที่ติดต่อ Address

พี่น้อง

Sister/Brother
ไม่มีพี่น้อง Don't have
คำนำหน้า Name title
ชื่อ Name
นามสกุล Surname
อาชีพ Job
โทรศัพท์ Telephone
โทรสาร Fax
ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ตามบัตรประชาชน Copy all field from Registered Address
สถานที่ติดต่อ Address

ประวัติการศึกษา / Education Background *

ระดับการศึกษา Level *
สถานศึกษา Institute *
ปีที่เริ่ม Start year *
ปีที่จบ End year *
วุฒิที่ได้รับ Qualifications *
สาขาวิชาเอก Major *
เกรดเฉลี่ย G.P.A *
กิจกรรมระหว่างการศึกษา Extra-cirricular Activities *

ประวัติการทำงาน / Employment Record *

ไม่มีประวัติการทำงาน No work experience
บริษัท Company *
ที่ตั้งบริษัท Company's Address *
ตำแหน่ง Position *
เงินเดือนเริ่มต้น Start Salary *
เงินเดือนสุดท้าย End Salary *
วันที่เริ่ม Start Date *
ถึงวันที่ End Date *
งานที่รับผิดชอบ Responsibilities *
สาเหตุที่ออก Reason of Leaving *
อธิบายงานในหน้าที่พอสังเขป ณ ที่ทำงานปัจจุบัน Brief description of job responsibility *

ประวัติการฝึกอบรม / สัมมนา Training Course

ไม่มีประวัติการฝึกอบรม No training
หลักสูตร Subject
สถาบัน/บริษัท Institution
วันที่เริ่ม Start Date
ถึงวันที่ End Date

ความสามารถและทักษะทางคอมพิวเตอร์ / Computer Skills

*
Computer Skills (Using Programs/Computer Languagues)
Excellent
Good
Fair
*

ความชำนาญทางภาษา / Language Proficiency

Language Skills*
Speaking
Reading
Writing
*

สอบถามเพิ่มเติม / MORE INFORMATIONS

Driving licence*
Car
Motorcycle
Own Vehicle*
Car
Motorcycle
Can you work in upcountry?*
No
Yes

if employed, when can you start your work at the earliest?*

Any physical disability or disease?
*
Have you ever been discharged from employment for any reason?
No
Yes
Because
*
Have you ever been arrested, taken into custody, held for investigation of questioning or prosecuted by law enforcement authority?
No
Yes
Because

บุคคลอ้างอิง / References

บุคคลที่อ้างอิงต้องเป็นนายจ้างปัจจุบันหรือล่าสุด จะติดต่อก็ต่อเมื่ออยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการคัดเลือก
They should be your present / previous employer. We will contract them only at the final stage of the recruitment.
ชื่อ-นามสกุล
Name-Surname
ตำแหน่ง/งานที่รับผิดชอบ
Position/Responsibilities
ที่อยู่
Address
โทรศัพท์
Telephone No.
ท่านมีญาติหรือบุคคลที่รู้จักทำงานอยู่ในบริษัทหรือไม่ (ถ้ามีโปรดระบุ) Have you any relatives or acquaintances now working in / with this company?
ชื่อ Name
นามสกุล Surname
ตำแหน่ง Position
ความสัมพันธ์ Relationship
ท่านมีข้อบกพร่องหรืออุปสรรคเกี่ยวกับร่างกาย หรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือไม่ Have you any physical handicaps, or other disabilities?
ไม่มี No
มี Yes

หลักฐานสำคัญเพิ่มเติม / Additional evidence

ทราบข่าวการรับสมัครจาก
How did you hear about this job application?*
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และทั้งนี้ได้มอบหลักฐานสำคัญไว้พร้อมใบสมัคร ดังนี้
I certify that the above text is a true and all it offered important evidence with the application. As follows:
{{x.type}}
{{uploaderbuff.queue[$index].file.name | limitTo: 45}}

ยืนยันการสมัคร

ข้อมูลตำแหน่งที่ต้องการสมัคร / Position Informations
Position 1
{{p1_position1}}
Position 2
{{p1_position2}}
Expect Salary
{{p1_startsalary}} - {{p1_endsalary}} บาท

{{item.file.name}}
ข้อมูลตำแหน่งที่ต้องการสมัคร / Position Informations
ตำแหน่งที่สมัคร 1 Position 1
*
ตำแหน่งที่สมัคร 2 Position 2
*
เงินเดือนที่ต้องการ Expect Salary
- *
รูปประจำตัว Profile Image
{{item.file.name}}
ประวัติส่วนตัว / Personal

{{p1_prefixname}}

{{p1_name}}

{{p1_surname}}

{{p1_nickname}}

{{p1_prefixnameEn}}

{{p1_nameEn}}

{{p1_surnameEn}}

{{p1_nicknameEn}}
Date of Birth
{{p1_birthday | date:"MM/dd/yyyy"}}
Place of birth
{{p1_birthplace}}
Province of Birth
{{p1_birthprovince}}
Country of Birth
{{p1_birthcountry}}
Age
{{p1_age}}  ปี
Height
{{p1_height}}  ซ.ม.
Weight
{{p1_weight}}  ก.ก.
Blood Group
{{p1_bloodgroup}}
Nationality
{{p1_citizenship}}
Religion
{{p1_religion}}
I.D. Card No.
{{p1_idcard_no}}
Issue date
{{p1_idcard_issuedate | date:"MM/dd/yyyy"}}
Expiry date
{{p1_idcard_expiredate | date:"MM/dd/yyyy"}}

Married Status
{{p1_maritalstatus}}

No. of Children
{{p1_child}}

No. of Children is Studing
{{p1_childstudy}}

Military Service
{{p1_militaryservice}}{{p1_militaryservice_other}}
ประวัติส่วนตัว / Personal
คำนำหน้า *
ชื่อ (ไทย) *
นามสกุล (ไทย) *
ชื่อเล่น (ไทย) *
Name title *
Name *
Surname *
Nickname *
วันเกิด Date of Birth *
สถานที่เกิด Place of birth
จังหวัดเกิด Provice of birth
ประเทศเกิด Country of birth
อายุ *
Age
{{calculateAge(p1_birthday)}}
ปี
Yearsold
ส่วนสูง
Height
ซม.
cm
น้ำหนัก
Weight
กก.
kg
หมู่เลือด
Blood Group
สัญชาติ Nationality *
ศาสนา Religion
เลขบัตรประชาชน I.D. Card No. *
วันออกบัตร Issue date *
วันหมดอายุ Expiry date *
สถานภาพการสมรส Marrried Status
โสด Single
สมรส Married
หย่าร้าง Divorce
จำนวนบุตร
No. of Children
คน
จำนวนบุตรที่กำลังศึกษา
How many childern are studying คน
สถานภาพทางทหาร
Military Service
ได้รับการยกเว้น
Exempted
ศึกษาวิชาทหาร
Military Studies
ผ่านการเกณฑ์ทหาร
Discharged
อื่นๆ
Others
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน / Registered Address
Address
{{p1_homeaddress}}
Street
{{p1_homestreet}}
Province
{{p5_homeprovince_show}}
District
{{p5_homedistrict_show}}
Sub-district
{{p5_homesubdistrict_show}}
Postal code
{{p1_homepostcode}}
Telephone
{{p1_hometel}}
Fax
{{p1_homefax}}
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน / Registered Address
บ้านเลขที่ Address *
ถนน/ซอย Street
จังหวัด Province *
อำเภอ/เขต District *
ตำบล/แขวง Sub-district
รหัสไปรษณีย์ Postal code *
โทรศัพท์ Telephone *
โทรสาร Fax
ที่อยู่ปัจจุบัน / Present Address
Address
{{p1_address}}
Street
{{p1_street}}
Province
{{p5_province_show}}
District
{{p5_district_show}}
Sub-district
{{p5_subdistrict_show}}
Postal code
{{p1_postcode}}
Telephone
{{p1_tel}}
Fax
{{p1_fax}}
Office Tel.
{{p1_worktel}}
Mobile
{{p1_mobile}}

{{p1_email}}
ที่อยู่ปัจจุบัน / Present Address
ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ตามบัตรประชาชน Copy all field from Registered Address
บ้านเลขที่ Address *
ถนน/ซอย Street
จังหวัด Province *
อำเภอ/เขต District *
ตำบล/แขวง Sub-district
รหัสไปรษณีย์ Postal code *
โทรศัพท์ Telephone *
โทรสาร Fax
โทรศัพท์ที่ทำงานปัจจุบัน Office Tel.
โทรศัพท์เคลื่อนที่ Mobile *
E-mail *
บุคคลที่ให้ติดต่อได้โดยตรงกรณีฉุกเฉิน / Emergency Contact
Fullname
{{p1_contactperson}}
Relationship
{{p1_contactrelation}}
Telephone
{{p1_contacttel}}
Address
{{p1_contactaddress}}
บุคคลที่ให้ติดต่อได้โดยตรงกรณีฉุกเฉิน / Emergency Contact
บุคคลที่ให้ติดต่อได้โดยตรงกรณีฉุกเฉิน Fullname *
ความสัมพันธ์ Relationship *
โทรศัพท์ Telephone *
ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ตามบัตรประชาชน Copy all field from Registered Address
สถานที่ติดต่อ Address *
ประวัติครอบครัว / Family Background
บิดา Father
Name
{{p2_dadprefix}} {{p2_dadname}} {{p2_dadsurname}}
Job
{{p2_dadoccupation}}
Telephone
{{p2_dadtel}}
Fax
{{p2_dadfax}}
Address
{{p2_dadplace}}
มารดา Mother
Name
{{p2_momprefix}} {{p2_momname}} {{p2_momsurname}}
Job
{{p2_momoccupation}}
Telephone
{{p2_momtel}}
Fax
{{p2_momfax}}
Address
{{p2_momplace}}
พี่น้อง Sister/Brother

{{x.p2_bsprefix}} {{x.p2_bsname}} {{x.p2_bssurname}}
Job
{{x.p2_bsoccupation}}
Telephone
{{x.p2_bstel}}
Fax
{{x.p2_bsfax}}
Address
{{x.p2_bsplace}}
พี่น้อง
ประวัติครอบครัว / Family Background
บิดา Father
คำนำหน้า Name title*
ชื่อ Name *
นามสกุล Surname *
อาชีพ Job *
โทรศัพท์ Telephone *
โทรสาร Fax
ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ตามบัตรประชาชน Copy all field from Registered Address
สถานที่ติดต่อ Address
มารดา Mother
คำนำหน้า Name title*
ชื่อ Name *
นามสกุล Surname *
อาชีพ Job *
โทรศัพท์ Telephone *
โทรสาร Fax
ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ตามบัตรประชาชน Copy all field from Registered Address
สถานที่ติดต่อ Address
พี่น้อง Sister/Brother
ไม่มีพี่น้อง Don't have
คำนำหน้า Name title
ชื่อ Name
นามสกุล Surname
อาชีพ Job
โทรศัพท์ Telephone
โทรสาร Fax
ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ตามบัตรประชาชน Copy all field from Registered Address
สถานที่ติดต่อ Address
ประวัติการศึกษา / Education Background

Level
{{x.p2_education}}

Institute
{{x.p2_university}}

Start year
{{x.p2_startyear}}

End year
{{x.p2_endyear}}
Qualifications
{{x.p2_qualification}}
Major
{{x.p2_major}}
G.P.A.
{{x.p2_grade}}
Extra-cirricular Activities
{{x.p2_extracirricularactivity}}
ประวัติการศึกษา / Education Background
ระดับการศึกษา Level *
สถานศึกษา Institute *
ปีที่เริ่ม Start year *
ปีที่จบ End year *
วุฒิที่ได้รับ Qualifications *
สาขาวิชาเอก Major *
เกรดเฉลี่ย G.P.A. *
กิจกรรมระหว่างการศึกษา Extra-cirricular Activities *
ประวัติการทำงาน / Employment Record
Company
{{x.p2_office}}
Company's Address
{{x.p2_officeaddress}}
Position
{{x.p2_position}}
Start Salary
{{x.p2_startsalary}}
End Salary
{{x.p2_nowsalary}}
Start Date
{{x.p2_startwork | date:"MM/dd/yyyy"}}
End Date
{{x.p2_endwork | date:"MM/dd/yyyy"}}
Responsibilities
{{x.p2_work}}
Reason of Leaving
{{x.p2_reason}}
Brief description of job responsibility
{{x.p2_descriptionwork}}

ประวัติการทำงาน / Employment Record
ไม่มีประวัติการทำงาน
บริษัท Company *
ที่ตั้งบริษัท Company's Address *
ตำแหน่ง Position *
เงินเดือนเริ่มต้น Start Salary *
เงินเดือนสุดท้าย End Salary *
วันที่เริ่ม Start Date *
ถึงวันที่ End Date *
งานที่รับผิดชอบ Responsibilities *
สาเหตุที่ออก Reason of Leaving *
อธิบายงานในหน้าที่พอสังเขป ณ ที่ทำงานปัจจุบัน Brief description of job responsibility *
ประวัติการฝึกอบรมสัมมนา / Training Course
Subject
{{x.p2_coursename}}
Institution
{{x.p2_courseoffice}}
Start Date
{{x.p2_coursestartdate | date:"MM/dd/yyyy"}}
End Date
{{x.p2_courseenddate | date:"MM/dd/yyyy"}}

ประวัติการฝึกอบรมสัมมนา / Training Course
ไม่มีประวัติการฝึกอบรม
หลักสูตร Subject
สถาบัน/บริษัท Institution
วันที่เริ่ม Start Date
ถึงวันที่ End Date
ความสามารถและทักษะทางคอมพิวเตอร์ / Computer Skills

Computer Skills
{{x.p3_selectskills}}

Level Skills
{{x.p3_levelskill}}
ความสามารถและทักษะทางคอมพิวเตอร์ / Computer Skills
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (การใช้งานโปรแกรม/ภาษาคอมพิวเตอร์)*
Computer Skills (Using Programs/Computer Languagues)
ดีมาก Excellent
ดี   Good
พอใช้ Fair
*
ความชำนาญทางภาษา / Language Proficiency

Language Skills
{{x.p3_selectlanguagues}}

Level Skills
({{x.p3_selectspeakskill}},{{x.p3_selectreadingskill}},{{x.p3_selectwritingskill}})
ความชำนาญทางภาษา / Language Proficiency
ความสามารถทางภาษา Language Skills*
การพูด Speaking
การอ่าน Reading
การเขียน Writing
*
สอบถามเพิ่มเติม / More Informations

Driving licence
มีใบขับขี่รถยนต์และมอเตอร์ไซต์
มีใบขับขี่รถยนต์
มีใบขับขี่มอเตอร์ไซต์
ไม่มีทั้งสองอย่าง

Own Vehicle
มีรถยนต์และมอเตอร์ไซต์
มีรถยนต์
มีมอเตอร์ไซต์
ไม่มีทั้งสองอย่าง

Can you work in upcountry?
{{p3_workoutside}}

Start work earliest date
{{p3_startworking}}
Congenital Disease
ไม่มีโรคประจำตัว
{{p3_congenitaldisease}}
Discharged from employment
{{p3_retire}}
{{p3_retire}} เพราะ {{p3_causeretire}}
Jailed
{{p3_jail}}
{{p3_jail}} เพราะ {{p3_causejail}}
สอบถามเพิ่มเติม / More Informations
มีใบขับขี่ Driving licence*
รถยนต์ Car
มอเตอร์ไซต์ Motorcycle
มีพาหนะเป็นของตัวเอง Own Vehicle*
รถยนต์ Car
มอเตอร์ไซต์ Motorcycle
ท่านสามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้หรือไม่ Can you work in upcountry?*
ขัดข้อง No
ไม่ขัดข้อง Yes
ถ้าทางหน่วยงานรับเข้าทำงาน ท่านสามารถเริ่มงานได้เร็วสุดได้เมื่อใด
if employed, when can you start your work at the earliest?*
โรคประจำตัว
Any physical disability or disease?
ท่านเคยถูกให้ออกจากงาน หรือเลิกจ้างหรือไม่*
Have you ever been discharged from employment for any reason?
ไม่เคย No
เคย Yes
เพราะ Because
ท่านเคยถูกจำคุก หรือ ต้องโทษทางอาญาหรือไม่*
Have you ever been arrested, taken into custody, held for investigation of questioning or prosecuted by law enforcement authority?
ไม่เคย No
เคย Yes
เพราะ Because
บุคคลอ้างอิง / References

Name-Surname
{{x.p4_refFullName}}

Position/Responsibilities
{{x.p4_refPosition}}

Address
{{x.p4_refAddress}}

Telephone No.
{{x.p4_refPhone}}
ญาติหรือพี่น้องที่รู้จักในที่ทำงาน Relatives or acquaintances now working in / with this company
Name
{{p4_relname}}
Surname
{{p4_relsurname}}
Position
{{p4_relposition}}
Relationship
{{p4_relation}}

Have you any physical handicaps, or other disabilities?
มี คือ {{p4_obstracledetail}}
ไม่มี
บุคคลอ้างอิง / References
บุคคลที่อ้างอิงต้องเป็นนายจ้างปัจจุบันหรือล่าสุด จะติดต่อก็ต่อเมื่ออยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการคัดเลือก
They should be your present / previous employer. We will contract them only at the final stage of the recruitment.
ชื่อ-นามสกุล
Name-Surname
ตำแหน่ง/งานที่รับผิดชอบ
Position/Responsibilities
ที่อยู่
Address
โทรศัพท์
Telephone No.
ท่านมีญาติหรือบุคคลที่รู้จักทำงานอยู่ในบริษัทหรือไม่ (ถ้ามีโปรดระบุ) Have you any relatives or acquaintances now working in / with this company?
ชื่อ Name
นามสกุล Surname
ตำแหน่ง Position
ความสัมพันธ์ Relationship
ท่านมีข้อบกพร่องหรืออุปสรรคเกี่ยวกับร่างกาย หรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือไม่ Have you any physical handicaps, or other disabilities?
ไม่มี No
มี Yes
หลักฐานสำคัญเพิ่มเติม / Additional Evidence
How did you hear about this job application?
{{p4_knowfrom}}
{{x.type}}
{{uploaderbuff.queue[$index].file.name | limitTo: 50}}
หลักฐานสำคัญเพิ่มเติม / Additional Evidence
ทราบข่าวการรับสมัครจาก
How did you hear about this job application?*
หลักฐานสำคัญเพิ่มเติม Additional evidence.
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และทั้งนี้ได้มอบหลักฐานสำคัญไว้พร้อมใบสมัคร ดังนี้
I certify that the above text is a true and all it offered important evidence with the application. As follows:
{{x.type}}
{{uploaderbuff_buffer.queue[$index].file.name | limitTo: 50}}

ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ